loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 - 0708 678 556

Đèn cổng SH 724

Đèn cổng SH 724

1,300,000 VNĐ
910,000 VNĐ

30 %
Đèn cổng SH 725

Đèn cổng SH 725

800,000 VNĐ
600,000 VNĐ

25 %
Đèn cổng SH 726

Đèn cổng SH 726

520,000 VNĐ
390,000 VNĐ

25 %
Đèn cổng SH 733

Đèn cổng SH 733

320,000 VNĐ
240,000 VNĐ

25 %
Đèn cổng SH 732

Đèn cổng SH 732

210,000 VNĐ
160,000 VNĐ

25 %
Đèn cổng SH 731

Đèn cổng SH 731

190,000 VNĐ
145,000 VNĐ

25 %
Đèn cổng SH 719

Đèn cổng SH 719

160,000 VNĐ
135,000 VNĐ

15 %
Đèn cổng SH 720

Đèn cổng SH 720

190,000 VNĐ
145,000 VNĐ

25 %
Đèn cổng SH 721

Đèn cổng SH 721

300,000 VNĐ
225,000 VNĐ

25 %
Đèn chùm PML1002

Đèn chùm PML1002

6,440,000 VNĐ
4,508,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1006

Đèn chùm PML1006

3,220,000 VNĐ
2,254,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1009

Đèn chùm PML1009

3,990,000 VNĐ
2,793,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1031

Đèn chùm PML1031

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1039

Đèn chùm PML1039

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1041

Đèn chùm PML1041

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1043

Đèn chùm PML1043

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1044

Đèn chùm PML1044

3,630,000 VNĐ
2,541,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1046

Đèn chùm PML1046

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1047

Đèn chùm PML1047

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1048

Đèn chùm PML1048

3,100,000 VNĐ
2,170,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1051

Đèn chùm PML1051

2,880,000 VNĐ
2,016,000 VNĐ

30 %
Đèn chùm PML1062

Đèn chùm PML1062

2,880,000 VNĐ
2,016,000 VNĐ

30 %
Đèn ngoài trời PX8003

Đèn ngoài trời PX8003

408,000 VNĐ
367,200 VNĐ

10 %