loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 - 0937 336 441

Đèn ngủ Baby-008 TCT

Đèn ngủ Baby-008 TCT

440,000 VNĐ
396,000 VNĐ

10 %
Đèn ngủ Baby-007 TCT

Đèn ngủ Baby-007 TCT

440,000 VNĐ
396,000 VNĐ

10 %
Dây 2x16 Cadivi

Dây 2x16 Cadivi

278,300 VNĐ
250,470 VNĐ

10 %
Dây 2x24 Cadivi

Dây 2x24 Cadivi

389,400 VNĐ
350,460 VNĐ

10 %
Dây 2x32 Cadivi

Dây 2x32 Cadivi

500,500 VNĐ
450,450 VNĐ

10 %
Dây 2x30 Cadivi

Dây 2x30 Cadivi

705,100 VNĐ
634,590 VNĐ

10 %
Dây CV 1.5 Cadivi

Dây CV 1.5 Cadivi

372,900 VNĐ
335,610 VNĐ

10 %
Dây CV 2.5 Cadivi

Dây CV 2.5 Cadivi

616,000 VNĐ
554,400 VNĐ

10 %
Dây CV 4.0 Cadivi

Dây CV 4.0 Cadivi

922,900 VNĐ
830,610 VNĐ

10 %
Dây CV 6.0 Cadivi

Dây CV 6.0 Cadivi

1,354,100 VNĐ
1,218,690 VNĐ

10 %
Dây CV 10 Cadivi

Dây CV 10 Cadivi

2,255,000 VNĐ
2,029,500 VNĐ

10 %
Dây CVV 2x1.5 Cadivi

Dây CVV 2x1.5 Cadivi

12,155 VNĐ
10,940 VNĐ

10 %
Dây CVV 2x2.5 Cadivi

Dây CVV 2x2.5 Cadivi

17,743 VNĐ
15,969 VNĐ

10 %
Dây CXV 2x1.5 Cadivi

Dây CXV 2x1.5 Cadivi

14,432 VNĐ
12,989 VNĐ

10 %
Dây CXV 2x2.5 Cadivi

Dây CXV 2x2.5 Cadivi

19,921 VNĐ
17,929 VNĐ

10 %
Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

301,000 VNĐ
225,750 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

421,000 VNĐ
315,750 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

541,000 VNĐ
405,750 VNĐ

25 %
Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

762,000 VNĐ
571,500 VNĐ

25 %
Dây đơn cứng 12/10 Daphaco

Dây đơn cứng 12/10 Daphaco

264,000 VNĐ
198,000 VNĐ

25 %
Dây đơn cứng 16/10 Daphaco

Dây đơn cứng 16/10 Daphaco

506,000 VNĐ
379,500 VNĐ

25 %
Dây đơn cứng 20/10 Daphaco

Dây đơn cứng 20/10 Daphaco

766,000 VNĐ
574,500 VNĐ

25 %
Dây dẹp 2x1 Daphaco

Dây dẹp 2x1 Daphaco

638,000 VNĐ
478,500 VNĐ

25 %
Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

887,000 VNĐ
665,250 VNĐ

25 %
Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

1,423,000 VNĐ
1,067,250 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x1.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.0 Daphaco

739,000 VNĐ
554,250 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

1,026,000 VNĐ
769,500 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

1,636,000 VNĐ
1,227,000 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

2,452,000 VNĐ
1,839,000 VNĐ

25 %
Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

3,516,000 VNĐ
2,637,000 VNĐ

25 %
Hút H150

Hút H150

200,000 VNĐ