loadding
email

Email: thietbidiendc@gmail.com

phone

Hotline: 090 3344 896 - 0937 336 441

Đèn ngủ Baby-008 TCT

Đèn ngủ Baby-008 TCT

440,000 VNĐ
396,000 VNĐ

10 %
Đèn ngủ Baby-007 TCT

Đèn ngủ Baby-007 TCT

440,000 VNĐ
396,000 VNĐ

10 %
Dây 2x16 Cadivi

Dây 2x16 Cadivi

278,300 VNĐ
236,555 VNĐ

15 %
Dây 2x24 Cadivi

Dây 2x24 Cadivi

389,400 VNĐ
330,990 VNĐ

15 %
Dây 2x32 Cadivi

Dây 2x32 Cadivi

500,500 VNĐ
425,425 VNĐ

15 %
Dây 2x30 Cadivi

Dây 2x30 Cadivi

705,100 VNĐ
599,335 VNĐ

15 %
Dây CV 1.5 Cadivi

Dây CV 1.5 Cadivi

3,729,001 VNĐ
316,965 VNĐ

15 %
Dây CV 2.5 Cadivi

Dây CV 2.5 Cadivi

616,000 VNĐ
523,600 VNĐ

15 %
Dây CV 4.0 Cadivi

Dây CV 4.0 Cadivi

922,900 VNĐ
784,465 VNĐ

15 %
Dây CV 6.0 Cadivi

Dây CV 6.0 Cadivi

1,354,100 VNĐ
1,150,985 VNĐ

15 %
Dây CV 10 Cadivi

Dây CV 10 Cadivi

2,255,000 VNĐ
1,916,750 VNĐ

15 %
Dây CVV 2x1.5 Cadivi

Dây CVV 2x1.5 Cadivi

12,155 VNĐ
10,332 VNĐ

15 %
Dây CVV 2x2.5 Cadivi

Dây CVV 2x2.5 Cadivi

17,743 VNĐ
15,082 VNĐ

15 %
Dây CXV 2x1.5 Cadivi

Dây CXV 2x1.5 Cadivi

14,432 VNĐ
12,267 VNĐ

15 %
Dây CXV 2x2.5 Cadivi

Dây CXV 2x2.5 Cadivi

19,921 VNĐ
16,933 VNĐ

15 %
Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

Dây đôi mềm 2x16 Daphaco

256,000 VNĐ
204,800 VNĐ

20 %
Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

Dây đôi mềm 2x24 Daphaco

361,000 VNĐ
288,800 VNĐ

20 %
Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

Dây đôi mềm 2x32 Daphaco

464,000 VNĐ
371,200 VNĐ

20 %
Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

Dây đôi mềm 2x30 Daphaco

664,000 VNĐ
531,200 VNĐ

20 %
Dây đơn cứng 12/10 Daphaco

Dây đơn cứng 12/10 Daphaco

223,000 VNĐ
178,400 VNĐ

20 %
Dây đơn cứng 16/10 Daphaco

Dây đơn cứng 16/10 Daphaco

418,000 VNĐ
334,400 VNĐ

20 %
Dây đơn cứng 20/10 Daphaco

Dây đơn cứng 20/10 Daphaco

614,000 VNĐ
491,200 VNĐ

20 %
Dây dẹp 2x1 Daphaco

Dây dẹp 2x1 Daphaco

438,000 VNĐ
350,400 VNĐ

20 %
Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

Dây dẹp 2x1.5 Daphaco

523,000 VNĐ
418,400 VNĐ

20 %
Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

Dây dẹp 2x2.5 Daphaco

821,000 VNĐ
656,800 VNĐ

20 %
Dây tròn xám 2x1.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.0 Daphaco

483,000 VNĐ
386,400 VNĐ

20 %
Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x1.5 Daphaco

610,000 VNĐ
488,000 VNĐ

20 %
Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

Dây tròn xám 2x2.5 Daphaco

944,000 VNĐ
755,200 VNĐ

20 %
Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x4.0 Daphaco

1,329,000 VNĐ
1,063,200 VNĐ

20 %
Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

Dây tròn xám 2x6.0 Daphaco

1,548,000 VNĐ
1,238,400 VNĐ

20 %
Hút H150

Hút H150

200,000 VNĐ